Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

15. apríla, už 15. krát!

V piatok, 15. apríla 2011, stretnete v uliciach miest a obcí Slovenska už po pätnástykrát dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí Vás oslovia, aby Vám pripli narcis – kvet symbolizujúci Deň narcisov, ale zároveň symbolizujúci spolupatričnosť a pomoc v boji proti rakovine.

Jeho pripnutím na svoj odev podporíte myšlienku Dňa narcisov - jedinej verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine. Ak prispejete i finančne, akýkoľvek Váš dobrovoľný finančný príspevok umožní Lige proti rakovine realizovať projekty a programy v prospech onkologických pacientov, pôsobiť v oblasti vzdelávania mladých i v oblasti prevencie.

Kampaň

15. ročník Dňa narcisov sa nesie v duchu čísla 15, o čom hovorí aj headline:

„15. apríla 2011, už 15. krát!“

Úlohou samotného narcisu a jeho čistej línie je prostredníctvom nadlinkovej i podlinkovej komunikácie pripomenúť verejnosti dátum konania Dňa narcisov a osloviť verejnosť, aby sa už po 15-ty krát do zbierky zapojila. S posolstvom:

„Celý život je vo Vašich rukách, ale sú aj dni, keď potrebujete cítiť pomocnú ruku iných.....A je tu deň, kedy ju môžete podať i Vy...“

osloví ľudí televízny a rozhlasový spot. Ďalšou formou oslovenia sú outdoorové i indoorové plochy v rôznych podobách, tlačové materiály, a pod.

Dobrovoľníci a identifikátory

Pred 15-timi rokmi začal Deň narcisov ako malá zbierka, dnes sa spoluorganizátori Ligy proti rakovine počítajú na stovky. Ich spektrum je veľmi široké a rôznorodé: materské, základné stredné i vysoké školy, skautské oddiely, mestské a obecné úrady, spolky Slovenského červeného kríža, nemocnice a zdravotnícke zariadenia, rôzne záujmové kluby a združenia, organizačné zložky Ligy proti rakovine a jednotlivci pomáhajúci pri organizačnom zabezpečení. V tomto roku sa do Dňa narcisov zapojí 667 spoluorganizátorov.

V piatok, 15. apríla 2011, stretnete od skorého rána až do večera v uliciach miest a obcí Slovenska dobrovoľníkov Ligy proti rakovine. Sú označení identifikátormi, vďaka ktorým ich ľahko rozpoznáte. Každý má svoje identifikačné číslo a identifikačné prvky sa priamo spájajú s Ligou proti rakovine. Identifikátory sa každý rok menia, aby neboli zneužité či napodobňované. Keďže sú originálne a každý rok iné, dodávané len zmluvným spoluorganizátorom a ich dobrovoľníkom, nemal by byť problém prispieť len „pravým“ dobrovoľníkom. Liga proti rakovine má s každým spoluorganizátorom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci, ktorá určuje pravidlá na vykonávanie zbierky. Najdôležitejšie z nich je označovanie dobrovoľníkov identifikátormi a zbieranie do „originálnych“ pokladničiek daného roku. Kto nespĺňa túto podmienku spolupráce, nepatrí ku zmluvným a riadne evidovaným spolupracovníkom LPR.

16 114 dobrovoľníkov Ligy proti rakovine bude v tomto roku označených identifikátormi v podobe bieleho odznaku so žltým narcisom a nápisom Deň narcisov 2011, www.lpr.sk. Na odznaku je pripevnené číslo dobrovoľníka a označenie „dobrovoľník“. Druhým identifikačným znakom je biela papierová pokladnička potlačená motívom narcisu s červeno-čiernymi grafickými prvkami, logom Ligy proti rakovine a dátumom 15. apríl 2011 Deň narcisov. (Pozor! Pokladnička je inej farby ako bola minulý rok).

Na pevných stanovištiach budú mať dobrovoľníci Ligy proti rakovine aj biele tričká s modro – žltým narcisom a nápisom „Deň narcisov“.

Možnosti podpory Dňa narcisov

Deň narcisov je možné podporiť viacerými spôsobmi:

 • dobrovoľným finančným príspevkom na účet zbierky č. 2629740400/1100,
 • dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek dobrovoľníkov priamo v deň zbierky – 15. apríla 2011,
 • zaslaním prázdnej SMS* na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 4. do 18. apríla 2011.

* Cena 1 SMS je 2 €. Operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Prínos Dňa narcisov  a konkrétne formy pomoci

Vyzbierané finančné prostriedky počas Dňa narcisov používa Liga proti rakovine na financovanie ňou organizovaných a plne hradených programov a projektov určených onkologickým pacientom, na vzdelávanie a prevenciu, ale aj na podporu klinických a výskumných projektov. K týmto projektom predovšetkým patria:

 • Centrá pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave, Košiciach a Martine, ktoré aj vďaka výnosu Dňa narcisov poskytujú návštevníkom bezplatné služby.
 • Letné a zimné tábory pre detských onkologických pacientov financované Ligou proti rakovine a realizované Klubom Detskej Nádeje, ale aj Svetielkom pomoci a Združením rodičov a detí s 2. šancou. Projekt detských táborov v plnej výške finančne zastrešuje Liga proti rakovine už 13 rokov a v roku 2010 predstavovala finančná čiastka vyčlenená „na tábory“ zo Dňa narcisov sumu 36 500,- EUR.
 • Ubytovacie zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov hospitalizovaných na onkológii v Bratislave i Košiciach je ďalším z projektov podporovaných aj zo Dňa narcisov a realizovaný v Bratislave od roku 2005, v Košiciach v spolupráci so Svetielkom pomoci od roku 2010. Len v roku 2010 poskytli zariadenia ubytovanie 343 rodičom.
 • Na rekondičné a relaxačné pobyty i rehabilitačné aktivity bola vyčlenená zo Dňa narcisov v roku 2010  čiastka 79 237.67,- EUR. Každý rok tak môžu načerpať nové sily onkologickí pacienti po liečbe, ale aj onkologickí pacienti združení v organizačných zložkách LPR, čo predstavuje účasť viac ako 600 pacientov každý rok.
 • Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi pomohol v roku 2010 347 rodinám s onkologickým pacientom. Zo Dňa narcisov predstavovala poskytnutá čiastka sumu 34 800,- EUR pre 67 z nich.
 • Zo Dňa narcisov Liga proti rakovine pokrýva činnosť svojpomocných klubov a pobočiek pri LPR, regionálne projekty pre onkologických pacientov, ich činnosť i aktivity. V roku 2010  to bola čiastka 114 376.80,- EUR.
 • Na aktivity v oblasti primárnej i sekundárnej prevencie, vydávanie edukačných a preventívnych materiálov, ktoré Liga proti rakovine bezplatne distribuuje do škôl, zdravotníckych zariadení, alebo na požiadanie záujemcom zasiela, bola v roku 2010 zo Dňa narcisov vyčlenená čiastka 28 117.12,- EUR.
 • Informačné a preventívne kampane, cieľom ktorých je mladých ľudí i dospelú populáciu upozorniť na potrebu prevencie pred vznikom rôznych druhov onkologických ochorení, sú dôležitým projektom realizovaným aj vďaka Dňu narcisov. V minulom roku v hodnote 12 246.77,- EUR.
 • Projekt Onkologickej výchovy realizuje Liga proti rakovine na 70 základných a stredných školách od roku 1998 formou nepovinného predmetu alebo krúžku. Realizácia projektu je možná aj vďaka Dňu narcisov. Čiastka hradená zo Dňa narcisov v roku 2010 predstavovala hodnotu 5 800,- EUR.
 • Cieľom podpory hospicovej a paliatívnej starostlivosti je skvalitniť život onkologických pacientov, ktorí žiaľ, svoj boj s chorobou prehrávajú. V roku 2010 zo Dňa narcisov prefinancovala Liga proti rakovine projekty v hodnote 13 000,- EUR.
 • Na skvalitnenie liečby v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach a na lepšiu diagnostiku prispela Liga proti rakovine zo Dňa narcisov v minulom roku 56 040.10,- EUR.
 • Čiastka 238 489,- EUR z minuloročného Dňa narcisov bola určená na podporu klinických a výskumných projektov a jej cieľom je pomôcť k priaznivému posunu v diagnostike a liečbe onkologických ochorení. 

Liga proti rakovine ďakuje všetkým za doterajšiu podporu a dôveru v zmysluplnosť realizovaných projektov pre onkologických pacientov i zdravú populáciu.

(Dôležitými zdrojmi, ktoré mimo Dňa narcisov používa LPR na financovanie vyššie uvedených projektov sú aj 2% dane z príjmu FO a PO, dary a príspevky prijaté od FO a PO počas roka).

O výnose a použití finančných prostriedkov vyzbieraných počas 15. ročníka Dňa narcisov sa môžete informovať počas celého roka na webovej stránke www.lpr.sk, informácie o aktuálnom ročníku Dňa narcisov po jeho vyhodnotení a zaslaní vyúčtovania na MV SR poskytneme celej verejnosti prostredníctvom inzercie v dennej tlači, letáčikov a PR článkov.

ĎAKUJEME za Vašu 15-ročnú podporu Dňu narcisov a za 21-ročnú podporu Lige proti rakovine!

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Veľké sny potrebujú malú pomoc

Svetový deň proti rakovine

Týždeň proti rakovine

Program Niečo Naviac po tretí krát v tomto roku!

Vaše 2% pre Ligu proti rakovine