Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

4. február 2013 - Svetový deň proti rakovine

subpage-img

Liga proti rakovine sa opätovne pripojila k iniciatíve Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) a spolu s ďalšími 155 krajinami pripomína význam boja proti rakovine i prostredníctvom 4. februára.Tohtoročný Svetový deň proti rakovine sa zameriava na piaty bod Svetovej deklarácie – Odstránenie škodlivých mýtov a mylných predstáv o rakovine s otázkou „Rakovina – vedeli ste?“ s cieľom šíriť poznatky o rakovine a odstrániť mylné predstavy o tejto chorobe.

Mýtus 1: Rakovina je len zdravotný problém

Mýtus 2: Rakovina je ochorením bohatých, starších a rozvinutých krajín

Mýtus 3: Rakovina je rozsudkom smrti

Mýtus 4: Rakovina je môj osud

Slabé povedomie o rakovine a mýty sa týkajú najmä rozvojových krajín, kde otázka prevencie, diagnostiky i liečby nie je často súčasťou zdravotného systému.

Dnes už všetci vieme, že:

...rakovina nie je len zdravotný problém, ale má ďalekosiahle sociálne, ekonomické dôsledky i dopad na ľudské práva,

...rakovina si nevyberá, je to globálna epidémia, týka sa všetkých vekových skupín i krajín,

...mnoho typov onkologických ochorení, ktoré boli považované za smrteľné sa už dnes dá liečiť a mnoho ľudí môže byť úspešne vyliečených,

...správnou stratégiou je možné každému tretiemu onkologickému ochoreniu zabrániť.

Pokrok vyspelých krajín, a medzi nimi i Slovenska, nás od mýtov posúva k odstráneniu samotného bremena rakoviny dôsledným plnením programu kontroly rakoviny, v ktorom dôležitú úlohu zohráva i štát.

Každý rok ochorie vo svete na rakovinu 12 miliónov ľudí a každý rok  podľahne tejto chorobe 7,6 miliónov ľudí. I preto nám 4. február v zmysle Európskej deklarácie pripomína, čo všetko sa môže a musí urobiť, aby sa do roku 2025 znížila incidencia, morbidita a mortalita o 25%.

Stavba programu kontroly rakoviny spočíva na piatich pilieroch: prevencia, včasné zistenie choroby, účinná liečba, starostlivosť o pacienta vo všetkých štádiách choroby a cielený výskum.

V prevencii sa kladie veľký význam na výchovu k zdravému spôsobu života už od detstva so zameraním na najzávažnejšie rizikové faktory - fajčenie, alkohol, nezdravá strava, nedostatok pohybu, obezita, nadmerné slnenie. V stratégii primárnej prevencie hrajú dôležitú úlohu aj programy vakcinácie proti HPV a HBV.

Sekundárna prevencia formou kontrolovaných skríningových programov na najčastejšie druhy rakoviny je cestou včasného zistenia choroby a tým aj včasnej a účinnej liečby.

Liečba onkologických chorôb vyžaduje dlhodobé a komplexné riešenie a koordináciu práce s účasťou mnohých špecificky orientovaných odborníkov. K tomu patrí aj odstraňovanie rôznych škodlivých mýtov o povahe choroby a jej liečbe i zavádzajúcich návodov.

Pacient potrebuje komplexnú starostlivosť, čo je v novom poňatí obsahom práce psychosociálnej onkológie s poskytovaním rôznych služieb, vrátane onkologickej rehabilitácie a paliatívnej starostlivosti.

Práca výskumu umožňuje prenos nových poznatkov do praxe, vyžaduje medzinárodnú komunikáciu, koordináciu spolupráce, stanovenie priorít, odstránenie trieštenia a duplicity a rýchlejšiu aplikáciu výsledkov do inovačných programov.

Liga proti rakovine sa ako jedna z členských organizácií Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) usiluje vo svetovom partnerstve dosiahnuť vyhlásené ciele. V tento Svetový deň proti rakovine by sme si mali všetci uvedomiť, že každý z nás môže byť v tomto úsilí nejakým spôsobom prospešný.

O zavedenie potrebných krokov do praxe sa pokúsila aj prostredníctvom III. Fóra onkologických pacientov realizovaného v decembri 2012 v Bratislave. Počas dvoch dní diskutovalo 210 onkologických pacientov z celého Slovenska s lekármi i zástupcami zdravotníckych a štátnych inštitúcií s cieľom nájsť riešenie na aktuálne otázky týkajúce sa onkologických pacientov a zlepšenia ich postavenia na Slovensku. Rezolúciu III. Fóra onkologických pacientov zaslala Liga proti rakovine kompetentným na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR i na predsedu výboru NR SR pre zdravotníctvo.

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Naučte sa robiť poriadné lietadielko z papiera

Deti potrebujú aj konflikty

Aj malí drobci vedia byť skvelými tanečníkmi :)

Ako fotiť detičky?

Ako vtáčik zachránil jeden život