Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

4. február 2013 - Svetový deň proti rakovine

subpage-img

Liga proti rakovine sa opätovne pripojila k iniciatíve Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) a spolu s ďalšími 155 krajinami pripomína význam boja proti rakovine i prostredníctvom 4. februára.Tohtoročný Svetový deň proti rakovine sa zameriava na piaty bod Svetovej deklarácie – Odstránenie škodlivých mýtov a mylných predstáv o rakovine s otázkou „Rakovina – vedeli ste?“ s cieľom šíriť poznatky o rakovine a odstrániť mylné predstavy o tejto chorobe.

Mýtus 1: Rakovina je len zdravotný problém

Mýtus 2: Rakovina je ochorením bohatých, starších a rozvinutých krajín

Mýtus 3: Rakovina je rozsudkom smrti

Mýtus 4: Rakovina je môj osud

Slabé povedomie o rakovine a mýty sa týkajú najmä rozvojových krajín, kde otázka prevencie, diagnostiky i liečby nie je často súčasťou zdravotného systému.

Dnes už všetci vieme, že:

...rakovina nie je len zdravotný problém, ale má ďalekosiahle sociálne, ekonomické dôsledky i dopad na ľudské práva,

...rakovina si nevyberá, je to globálna epidémia, týka sa všetkých vekových skupín i krajín,

...mnoho typov onkologických ochorení, ktoré boli považované za smrteľné sa už dnes dá liečiť a mnoho ľudí môže byť úspešne vyliečených,

...správnou stratégiou je možné každému tretiemu onkologickému ochoreniu zabrániť.

Pokrok vyspelých krajín, a medzi nimi i Slovenska, nás od mýtov posúva k odstráneniu samotného bremena rakoviny dôsledným plnením programu kontroly rakoviny, v ktorom dôležitú úlohu zohráva i štát.

Každý rok ochorie vo svete na rakovinu 12 miliónov ľudí a každý rok  podľahne tejto chorobe 7,6 miliónov ľudí. I preto nám 4. február v zmysle Európskej deklarácie pripomína, čo všetko sa môže a musí urobiť, aby sa do roku 2025 znížila incidencia, morbidita a mortalita o 25%.

Stavba programu kontroly rakoviny spočíva na piatich pilieroch: prevencia, včasné zistenie choroby, účinná liečba, starostlivosť o pacienta vo všetkých štádiách choroby a cielený výskum.

V prevencii sa kladie veľký význam na výchovu k zdravému spôsobu života už od detstva so zameraním na najzávažnejšie rizikové faktory - fajčenie, alkohol, nezdravá strava, nedostatok pohybu, obezita, nadmerné slnenie. V stratégii primárnej prevencie hrajú dôležitú úlohu aj programy vakcinácie proti HPV a HBV.

Sekundárna prevencia formou kontrolovaných skríningových programov na najčastejšie druhy rakoviny je cestou včasného zistenia choroby a tým aj včasnej a účinnej liečby.

Liečba onkologických chorôb vyžaduje dlhodobé a komplexné riešenie a koordináciu práce s účasťou mnohých špecificky orientovaných odborníkov. K tomu patrí aj odstraňovanie rôznych škodlivých mýtov o povahe choroby a jej liečbe i zavádzajúcich návodov.

Pacient potrebuje komplexnú starostlivosť, čo je v novom poňatí obsahom práce psychosociálnej onkológie s poskytovaním rôznych služieb, vrátane onkologickej rehabilitácie a paliatívnej starostlivosti.

Práca výskumu umožňuje prenos nových poznatkov do praxe, vyžaduje medzinárodnú komunikáciu, koordináciu spolupráce, stanovenie priorít, odstránenie trieštenia a duplicity a rýchlejšiu aplikáciu výsledkov do inovačných programov.

Liga proti rakovine sa ako jedna z členských organizácií Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) usiluje vo svetovom partnerstve dosiahnuť vyhlásené ciele. V tento Svetový deň proti rakovine by sme si mali všetci uvedomiť, že každý z nás môže byť v tomto úsilí nejakým spôsobom prospešný.

O zavedenie potrebných krokov do praxe sa pokúsila aj prostredníctvom III. Fóra onkologických pacientov realizovaného v decembri 2012 v Bratislave. Počas dvoch dní diskutovalo 210 onkologických pacientov z celého Slovenska s lekármi i zástupcami zdravotníckych a štátnych inštitúcií s cieľom nájsť riešenie na aktuálne otázky týkajúce sa onkologických pacientov a zlepšenia ich postavenia na Slovensku. Rezolúciu III. Fóra onkologických pacientov zaslala Liga proti rakovine kompetentným na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR i na predsedu výboru NR SR pre zdravotníctvo.

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Dojčenie po cisárskom reze

Krásna uspávanka Twinkle twinkle little star po slovensky!

Ušite svojim deťom obal na slúchadlá. Už ich nestratia a Vy ich nebudete musieť nachádzať všade rozhádzané

Ako vtáčik zachránil jeden život

Zdravotní klauni: Sú situácie, keď nás rodičia potrebujú viac ako deti