Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

III. Fórum onkologických pacientov - zhodnotenie

subpage-img

Liga proti rakovine SR zrealizovala v dňoch 14. a 15. decembra 2012 III. Fórum onkologických pacientov. Cieľom bolo vytvoriť priestor na osobný dialóg medzi onkologickými pacientmi, lekármi a zástupcami zdravotníckych i štátnych inštitúcií. Počas dvoch dní diskutovalo 210 onkologických pacientov s odborníkmi na aktuálne témy s úmyslom nájsť možnosti vedúce k zlepšeniu rôznych aspektov postavenia onkologických pacientov na Slovensku.

Fórum sa uskutočnilo pod headlinom „Spoločne môžeme veľa zlepšiť“. Záštitu nad podujatím prebrali Európska asociácia Líg proti rakovine v Bruseli (Association of European Cancer Leagues), Slovenská lekárska spoločnosť a Slovenská onkologická spoločnosť.

Podujatia sa zúčastnili onkologickí pacienti združení v pacientskych organizáciách, ale i individuálni neorganizovaní pacienti. Jednotlivé odborné témy pokrývali odborníci z rôznych oblastí  - MUDr. Eva Husarovičová (OÚSA Bratislava), PhDr. Andrea Križanová (OÚSA Bratislava), Ing. Arch. Radoslav Herda (OZ Slovenský pacient), doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. (VOÚ Košice), MUDr. Dušan Broďáni (Algeziologická ambulancia, FNsP Žilina), MUDr. Viera Lesáková (OÚSA Bratislava), Mgr. Michal Krivošík (MPSVaR SR, Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím), Mgr. Lýdia Brichtová, PhDr. (MPSVaR SR, Odbor sociálnych služieb), MUDr. Gabriela Matejková a MUDr. Terézia Suchá (VŠZP), doc. MUDr. Roman Kováč, CSc. a ďalší.

Pripravené odborné príspevky na témy - rehabilitácia a starostlivosť o onkologického pacienta, komunikácia lekár- pacient, posilnenie právomoci pacientov, geriatrická onkológia, liečba bolesti, zdravotné poisťovne  pre pacientov, oblasť kompenzácií, zákon č. 447/2008 Z.z., oblasť sociálnych služieb, zákon č. 448/2008 Z.z., oblasť zdravotných poisťovní, zákon č. 581/2004, sociálne poradenstvo – poskytli pacientom priestor na získanie nových informácií, zároveň však boli podkladom na širokú diskusiu, z ktorej vzišli závery všeobecného i konkrétneho charakteru.

Ako ukázala diskusia, mnohí onkologickí pacienti, ktorí sa podujatia zúčastnili, sa stretávajú so širokým spektrom problémov súvisiacich s informovanosťou, liečbou, diagnostikou či  psychosociálnou  starostlivosťou.

K všeobecným záverom III. Fóra onkologických pacientov patria: pripraviť národný onkologický plán; zamerať sa na prevenciu zintenzívnením poskytovania informácií; organizovať skríningové programy u najčastejších druhov rakoviny; zabezpečiť zdokonalenie paliatívnej starostlivosti; zabezpečiť práva onkologických pacientov po návrate do práce ai.

Za najpálčivejšie problémy, ktoré by chceli pacienti riešiť, patria: pri trvalých stómiách zmeniť smerom k lekárom prvého kontaktu interval odovzdávania lekárskych odborných potvrdení o zavedení trvalej stómie jedenkrát za päť rokov, zabezpečiť pre týchto pacientov zmenu zaradenia v zákone 447/2008 Z.z. o kompenzáciách, aby boli zaradení do skupiny občanov odkázaných na individuálnu dopravu; pri onkologickom ochorení prsníka zabezpečiť zmenu v kategorizačnom zozname zdravotníckych pomôcok vo forme zvýšenia doplatku na podprsenku dvakrát do roka; pre pacientov po rádiologickej liečbe zaradiť úhradu na šetriacu bielizeň.

Požiadavky a návrhy, ktoré vzišli z III. Fóra onkologických pacientov a boli všetkými zúčastnenými odsúhlasené, spracuje Liga proti rakovine do rezolúcie, ktorú následne pošle kompetentným inštitúciám a zákonodarcom. I týmto spôsobom sa chce zasadiť o advokáciu onkologických pacientov a presadzovať ich záujmy.

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

3 spôsoby ako využiť bodovky v domácnosti

Leto v liečebnom zariadení môže byť aj zábavné

Viete čo o vás prezrádza deň narodenia? (2. časť)

Máte doma malých vedcov? Čo tak skúsiť tieto pokusy? Vašim deťom sa zapáčia a sú bezpečné

Informácia o uvoľnení pozastavenej dojčenskej výživy - OVKO malinová