Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Informácia o uvoľnení pozastavenej dojčenskej výživy - OVKO malinová

Pozastavený výrobok Dojčenská výživa jablková s malinami "OVKO malinová", 190 g, výrobca: Novofruct SK, s.r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, dátum minimálnej trvanlivosti: 03.03.2011, šarža (lot): L: II., bol dňa 12.4.2010 na základe výsledku vyšetrenia v akreditovanom laboratóriu, uvoľnený na trh.

V predmetnom výrobku bolo v akreditovanom laboratóriu namerané menej ako 0,005 mg/kg rezíduí kaptánu (maximálny limit rezíduí kaptánu pre dojčenskú a detskú výživu je 0,01 mg/kg).

V nadväznosti na uvedené, predmetný výrobok vyhovuje súčasne platným predpisom pre problematiku rezíduí pesticídov v potravinách pre dojčatá a malé deti.

Zdroj: ÚVZSR, www.uvzsr.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Informácia o presiahnutí maximálneho limitu rezíduí pirimiphos methylu v dojčenskom pokrme

Pravda alebo mýtus?

Začiatok distribúcie VIGANTOL, gtt por 0,5mg

test

Leto v liečebnom zariadení môže byť aj zábavné