Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Kontrola hračiek so strelami s prísavným kalíškom

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonali v období mesiacov marec – máj 2011 kontrolnú akciu zameranú na odber hračiek so strelami s prísavným kalíškom za účelom overenia ich bezpečnosti. Ide o hračky, ktoré sa často predávajú buď samostatne ako pištole alebo pušky so strelami s prísavným kalíškom alebo v súpravách „POLICE SET“, ktoré obsahujú aj putá, granáty, hodinky, buzolu, píšťalku a podobne. Predmetom odberu boli aj luky a kuše, ktoré obsahovali šípy zakončené prísavným kalíškom.

Tieto typy hračiek môžu pre deti predstavovať nebezpečenstvo z viacerých dôvodov. Preto sa laboratórnymi skúškami v akreditovanom laboratóriu zisťovalo, či vyhovujú požadovaným bezpečnostným požiadavkám podľa STN EN 71-1 + A1 Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti, ktoré musia hračky so strelami spĺňať.

  • Minimálna dĺžka strely s prísavkou – strely s prísavkou ako nárazovou plochou musia mať dĺžku minimálne 57 mm. Táto hodnota bola stanovená na základe toho, aby dĺžka striel bola dostačujúca na to, aby sa dali vybrať, keď zablokujú dýchacie cesty.
  • Sila potrebná na oddelenie prísavky – pri skúške ťahom sa prísavka nesmie oddeliť silou 60 Newton (ďalej N), pričom podľa Rozhodnutia Komisie 2007/224/ES ani táto skúška pevnosti nezahŕňa riziko udusenia, ktoré tieto hračky predstavujú. Ak nie je prísavka k hračke riadne pripevnená, možno predpokladať, že sa počas bežného a predvídateľného používania deťmi uvoľní a celá zostane v ústach. Môže tak zablokovať dýchacie cesty v zadnej časti ústnej dutiny a hornej časti krku.
  • Kinetická energia striel – maximálna kinetická energia striel s pružnými nárazovými povrchmi, teda aj s prísavkami, nesmie prekročiť 0,5 J. Strela, ktorá dosiahne vyššiu kinetickú energiu predstavuje potenciálne riziko vonkajšieho poranenia (úrazu) pri zasiahnutí inej osoby touto vystrelenou strelou.

Keďže prísavky sú väčšinou vyrobené z mäkčeného PVC, zisťoval sa aj obsah ftalátov v materiáli, z ktorého sú zhotovené a v prípadoch, keď súprava obsahovala aj píšťalku, overovalo sa plnenie požiadaviek stanovených pre hračky ovládané ústami z hľadiska rizika zadusenia.

Inšpektori SOI celkom odobrali 15 druhov hračiek so strelami s prísavkami. Z toho až 12 druhov nevyhovelo hodnoteným požiadavkám na bezpečnosť.

  • 7 druhov – prísavky sa oddelili pri skúške ťahom silou menšou ako 60 N;
  • 1 druh – prísavky sa oddelili pri skúške ťahom silou menšou ako 60 N a obsahovali nadlimitné množstvo ftalátov;
  • 1 druh – prísavky sa oddelili pri skúške ťahom silou menšou ako 60 N a u striel bola prekročená maximálna kinetická energia;
  • 1 druh – prísavky sa oddelili silou menšou ako 60 N a píšťalka, ktorá bola súčasťou súpravy predstavovala malú časť;
  • 1 druh – strely s prísavkami nevyhoveli požiadavke na minimálnu dĺžku;
  • 1 druh – strely s prísavkamu (šípy) prekročili maximálnu kinetickú energiu.

Všetkých 12 druhov hračiek predstavuje pre dieťa riziko zadusenia resp. vonkajšieho poranenia, nespĺňajú požiadavky bezpečného výrobku podľa zákona č. 250/2007 Z. z o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 397/2008 Z. z. a sú nebezpečnými výrobkami.Následným šetrením bol preto daný zákaz ich predaja a distribúcie a kontrolovaným osobám boli uložené záväzné pokyny nepredávať, nedistribuovať a neuvádzať na trh nebezpečné výrobky. SOI vykonáva šetrenie v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci s cieľom stiahnuť všetky nebezpečné výrobky z trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľskej verejnosti o ich nebezpečnosti s tým, že nebezpečné výrobky môžu vrátiť.

Zdroj: SOI

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Nebezpečný výrobok - detské hryzátko a hrkálka "Sassy"

Rady spotrebiteľom pri nákupe a používaní zakúpenej zábavnej pyrotechniky

Puška s príslušenstvom - POLICE SET WARRIORS

Nebezpečný výrobok - Penové puzzle na podlahu EVA PUZZLE MATS, YX-10-6

Nebezpečný výrobok - Nočné svietidlo do sieťových zásuviek NIGHT LIGHT EP 1300