Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

Zákonník práce priznáva v súvislosti so starostlivosťou o dieťa zamestnankyni (neplatí to teda pre nezamestnanú ženu alebo ženu ktorá podniká) – žene právo na materskú a rodičovskú dovolenku. Zamestnanec – muž má v súvislosti so starostlivosťou o dieťa právo na rodičovskú dovolenku.

Materská dovolenka

V súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 28 týždňov. Ak žena porodila zároveň dve alebo viac detí alebo ak ide o osamelú ženu, patrí jej materská dovolenka v trvaní 37 týždňov.

Žena nastupuje materskú dovolenku spravidla od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku 8. týždňa pred týmto dňom. Ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako 6 týždňov, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, patrí jej materská dovolenka odo dňa nástupu až do uplynutia 28 týždňov, resp. 37 týždňov. Ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako 6 týždňov z iného dôvodu, poskytne sa jej materská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 22 týždňov, resp. 31 týždňov (ak ide o ženu, ktorá porodila zároveň dve deti alebo viac detí, alebo ak ide o osamelú ženu).

Ak sa o narodené dieťa stará muž, v súvislosti s touto starostlivosťou mu patrí od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka, a to v rovnakom rozsahu ako patrí žene materská dovolenka.

Počas materskej dovolenky vzniká žene (prípadne iným určeným osobám) za stanovených podmienok nárok na materské.

Rodičovská dovolenka

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa môže žena aj muž požiadať zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku. Zamestnávateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť. Rodičovská dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič požiada, najviac však do 3 rokov veku dieťaťa. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do 6 rokov veku dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje spravidla vždy najmenej na 1 mesiac.

Počas rodičovskej dovolenky vzniká rodičovi (prípadne iným určeným osobám) za stanovených podmienok nárok na rodičovský príspevok.

Praktická rada: Materská dovolenka trvá maximálne 28 (37) týždňov. Nárok na ňu vzniká priamo zo zákona a stačí, ak zamestnávateľovi včas oznámite, kedy na materskú dovolenku nastúpite. Ak však chcete aj po uplynutí materskej dovolenky zostať s dieťaťom doma, je potrebné zamestnávateľa požiadať o rodičovskú dovolenku. Zamestnávateľ je vám povinný na požiadanie  rodičovskú dovolenku poskytnúť, a to najdlhšie do 3 rokov veku dieťaťa (resp. 6 rokov veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť). Aby vám mohla rodičovská dovolenka začať hneď po skončení materskej dovolenky, je potrebné žiadosť o rodičovskú dovolenku zamestnávateľovi doručiť v primeranom časovom predstihu pred uplynutím materskej dovolenky.

Prerušenie alebo skrátenie materskej a rodičovskej dovolenky

Ak dieťa zo zdravotných dôvodov prevzal do starostlivosti dojčenský ústav alebo iný liečebný ústav a žena a muž zatiaľ nastúpi do práce, preruší sa týmto nástupom materská dovolenka a rodičovská dovolenka najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu. Jej nevyčerpaná časť sa žene a mužovi poskytne odo dňa, keď prevzal dieťa z ústavu opäť do svojej starostlivosti a prestal preto pracovať, nie však dlhšie ako do 3 rokov veku dieťaťa.

Žene a mužovi, ktorý sa prestal starať o narodené dieťa a ktorého dieťa bolo z tohto dôvodu umiestnené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ako aj žene a mužovi, ktorého dieťa je v dočasnej starostlivosti detského domova alebo obdobného ústavu z iných ako zdravotných dôvodov, nepatrí materská dovolenka a rodičovská dovolenka za obdobie, počas ktorého sa o dieťa nestará.

Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí žene materská dovolenka po dobu 14 týždňov.

Ak dieťa zomrie v dobe, keď je žena na materskej dovolenke alebo žena a muž na rodičovskej dovolenke, poskytuje sa im táto dovolenka ešte počas 2 týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do dňa, keď by dieťa dosiahlo 1 rok.

Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím 6 týždňov odo dňa pôrodu.

Nárok iných osôb na materskú a rodičovskú dovolenku

Nárok na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku má aj žena a muž, ktorý prevzal na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré mu bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie alebo do pestúnskej starostlivosti, alebo dieťa, ktorého matka zomrela.

V tomto prípade sa materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka poskytuje žene a mužovi odo dňa prevzatia dieťaťa v trvaní 22 týždňov, a ak žena a muž prevzal dve deti alebo viac detí alebo ak ide o osamelú ženu a osamelého muža, v trvaní 31 týždňov, najdlhšie však do dňa, keď dieťa dosiahne vek 8 mesiacov.

Rodičovská dovolenka sa poskytuje v trvaní 3 rokov odo dňa prevzatia dieťaťa a v trvaní 6 rokov odo dňa prevzatia dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, kým dieťa dosiahne šesť rokov veku.

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Dievčatko prvýkrát zažilo dážď

Pripravovaná novela: Pracujete? Vezmeme Vám príspevok!

Častý kontakt s rodinou a priateľmi predlžuje seniorom život

Skvelé rady a nápady ako naučiť svoje deti upratovať si

Hry, ktoré sme sa časom akosi prestali hrať, ale rozhodne stoja za to