Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Nový model spolupráce školy, učiteľov a rodičov

subpage-img

Paneurópska súkromná základná škola a Paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia sa zamerajú na odstránenie neprimeranej záťaže detí spojenej s prílišným memorovaním textov. Prichádzajú tiež s novým modelom spolupráce školy, učiteľov a rodičov.

Paneurópska súkromná základná škola a Paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia ponúkajú spojenie individuálneho prístupu, špičkových odborníkov, ale tiež široký výber krúžkov. Sú prepojené, sídlia v rovnakej budove (v Ružovej doline 29 v Bratislave) a majú spoločnú filozofiu. Škola bude ťažiť tiež z prepojenia s Fakultou psychológie Paneurópskej vysokej školy. Vďaka nemu získajú stredoškoláci prístup k špičkovým pedagógom z Fakulty psychológie PEVŠ, ale tiež k zaujímavým zahraničným prednáškam.

„Primárnym poslaním a cieľom je zabezpečiť edukáciu detí na celej ich vývinovej dráhe, počnúc od mladšieho školského veku, pubescenciu, adolescenciu až po vývinovú etapu mladého dospelého človeka, teda od 6 rokov do 24 rokov. Rodič, ktorý dá dieťa do základnej školy, má o jeho kvalitnú výchovu a vzdelávanie postarané a tiež je plne aktívne zaangažovaný na tomto procese. Školy v tomto komplexe škôl totiž spája jednotná filozofia a jednotné harmonické vzdelávacie, výchovné a sociálne podmienky pre rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho mentálne zdravie, jeho spokojnosť a wellbeing v školskom prostredí,“ hovorí prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., zástupkyňa OZ Profkreatis, zriaďovateľa oboch škôl.

Paneurópska súkromná základná škola realizuje preventívny program profesionálnej orientácie žiakov s názvom PROFTEENS, ktorý rozvíja potrebné schopnosti a zručnosti žiaka na základe jeho zistených predpokladov a rezerv. Aplikuje tiež princíp projektovej práce.

Medzi novinky patrí snaha o odstránenie neprimeranej záťaže detí spojenej s prílišným memorovaním textov, obmedzenie suverénneho postavenia textu ako učebného materiálu, ale napríklad aj zníženie dôrazu na dosahovanie výkonu v prospech zaujímavosti vyučovacieho procesu a prežívania žiakov.

Samozrejmosťou je orientácia na budovanie znalostí cudzích jazykov (primárne angličtina a španielčina) a malý počet žiakov v triedach zabezpečujúci plne individuálny prístup.

Paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia pripravuje svojich žiakov pre ďalšie štúdium, ale zároveň im dáva aj špecializáciu – aj bez štúdia na vysokej škole sa môže absolvent uplatniť ako sociálno-výchovný pracovník, či animátor voľného času. Napriek krátkej histórii sa PSPSA zaradila medzi najlepšie odborné stredné školy v Bratislavskom kraji (5. priečka v hodnotení podľa maturít).

Škola úzko spolupracuje s PEVŠ a jej Fakultou psychológie., Zo spolupráce vyplýva, že študenti Bc, Mgr. a PhD. štúdia si môžu v školách rozvíjať svoje odborné psychologické kompetencie a zručnosti v oblasti diagnostiky, poradenstva, prevencie v práci so žiakmi, triedami, učiteľmi, rodičmi (realizáciou preventívnych programov, prednáškami a besedami pre študentov a učiteľov), ale aj výskumu a na druhej strane stredoškolskí študenti sa môžu zúčastniť zaujímavých prednášok na jednotlivých fakultách PEVŠ, národných a medzinárodných konferencií a odborných seminárov. Ide o vynikajúce spojenie teórie a praxe.

Ďalšie informácie a kontakt:
Katarína Hodorová
Tel: +421 917 616 737
email: katarina.hodorova@paneurouni.com

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Kedy začať s turistikou u detí?

Hravé deti sú zdravé deti

Naučme sa využívať solárnu energiu efektívnejšie. Je to investícia, ktorá sa dá poistiť

Ako vybrať kočík pre vašu ratolesť?

Veľké množstvo slovenských rodín žije na hypotéku a v preplnených domácnostiach