Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Očkovací kalendár pre rok 2010 (platnosť od 1. 7.2010)

Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek s platnosťou od 1.7.2010 do 31.12.2010

Ročník narodenia Vek
Druh očkovania
Typ očkovania
2010 4. deň života Tuberkulóza (BCG) základné očkovanie
2010 3.-4. mesiac Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
Vírusová hepatitída B
Hemofilové invazívne infekcie
Detská obrna
(DTaP-VHB-HIB-IPV)
Pneumokokové invazívne ochorenia
(konjugovaná 13-valetná vakcína, simultánna
aplikácia s hexavakcínou)

I. dávka
(základné očkovanie)

5.-6. mesiac

II. dávka
(základné očkovanie)

11.-12. mesiac

III. dávka
(základné očkovanie)

 2009 od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života
Morbilli, mumps, rubeola (MMR)
základné očkovanie
2005 v 6. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
Detská obrna
(DTaP-IPV)
preočkovanie
2000 v 11. roku života Morbilli, mumps, rubeola (MMR) preočkovanie
1998 v 13. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (aceluárna), detská obrna
(dT-IPV)
preočkovanie
X Dospelí* Diftéria, tetanus, (dT) preočkovanie každých 15 rokov

 

Poznámka

Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, že nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti.

Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

Zdroj: ÚVZ SR, www.uvzsr.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv k vakcínam proti pneumokokovým infekciám.

Očkovací kalendár pre rok 2012