Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Očkovací kalendár pre rok 2011

Očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek s platnosťou od 1.1.2011

Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MZ SR Č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR Č. 273/2010 Z. z.

Ročník narodenia Vek
Druh očkovania
Typ očkovania
2011 4. deň života Tuberkulóza (BCG) základné očkovanie
2011 3.-4. mesiac Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
Vírusová hepatitída B
Hemofilové invazívne infekcie
Detská obrna
(DTaP-VHB-HIB-IPV)
Pneumokokové invazívne ochorenia
(konjugovaná vakcína (PCV*), simultánna
aplikácia s hexavakcínou)

I. dávka
(základné očkovanie)

5.-6. mesiac

II. dávka
(základné očkovanie)

11.-12. mesiac

III. dávka
(základné očkovanie)

 2010 od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života
Morbilli, mumps, rubeola (MMR)
základné očkovanie
2006 v 6. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
Detská obrna
(DTaP-IPV)
preočkovanie
2001 v 11. roku života Morbilli, mumps, rubeola (MMR) preočkovanie
1999 v 13. roku života Diftéria, tetanus, pertussis (aceluárna), detská obrna
(dT-IPV)
preočkovanie
X Dospelí* Diftéria, tetanus, (dT**) preočkovanie každých 15 rokov

 

Poznámka

* Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je v súlade s rozhodnutím kategorizačnej komisie MZ SR, platným od 1.1.2011, určená l3-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Deti, u ktorých sa očkovanie začalo 13-valentnou konjugovanou vakcínou ešte v roku 2010, sa touto vakcínou v priebehu roka 2011 doočkujú.

Očkovacia schéma pre očkovanie dojčiat 13-valentnou vakcínou je 2+1 t. j. prvá dávka v 3. - 4. mesiaci života, druhá dávka v 5. - 6. mesiaci života a tretia posilňujúca dávka v 11. - 12. mesiaci života.

Očkovacia schéma pre očkovanie dojčiat 10-valentnou vakcínou je 3+1, t. j. prvá dávka v 3. - 4. mesiaci života, druhá dávka v 5. - 6. mesiaci života, tretia dávka v 11. - 12. mesiaci života a štvrtú posilňovaciu dávku (platí len v prípade očkovania 10-valentnou vakcínou) možno podať po uplynutí minimálne 6 mesiacov od poslednej dávky základného očkovania, t. j. v 17. - 18. mesiaci života. V očkovacom kalendári na rok 2011 táto štvrtá dávka nie je uvedená, nakoľko jej podanie v roku 2011 pre ročník narodenia 2011 nie je reálne a bude súčasťou očkovacieho kalendára na rok 2012.

** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, že nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

Zdroj: ÚVZ SR, www.uvzsr.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Očkovací kalendár pre rok 2010 (platnosť od 1. 7.2010)

Očkovací kalendár pre rok 2011