Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Pozvánka na XVI. Vakcinačný deň Slovenskej republiky

 • Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS
 • Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
 • Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline

pod záštitou Hlavného hygienika Slovenskej republiky usporiadajú XVI. Vakcinačný deň Slovenskej republiky.

Miesto konania: Veľká zasadačka Mestského úradu v Žiline, Predmestská 1, Žilina

Termín: 25.9.2010 od 9.00 hod. – do 14.30 hod. (registrácia od 8.00 hod.)

Odborný program

9.00 – 11.00 hod.

 • Otvorenie XVI. Vakcinačného dňa SR.
 • Hudečková, H., Mikas, J.: Súčasná legislatíva v očkovaní na Slovensku.

Diskusia

 • Špániková, M.: Odmietanie očkovania z pohľadu primárneho pediatra.

Diskusia

 • Kasarda, M.: Vírusové ochorenia médií

Diskusia

11.30 – 14.30 hod.

 • Panelová diskusia:
  • Hlavná téma:
   • očkovací kalendár na rok 2010 a legislatíva
   • udržateľnosť NIP SR
   • antivakcinačné aktivity
   • aktuálne problémy očkovania v SR
 • Ukončenie a závery zo XVI. Vakcinačného dňa SR.

Informácie pre účastníka konferencie:

Konferenčný poplatok 5 € pre členov SEAVS a 10 € pre ostatných účastníkov môžete uhradiť bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti vo VÚB; číslo účtu: 4532012/0200; variabilný symbol: 10-1118/090  ev. uhradiť pri registrácii. Doklad o zaplatení je potrebné preložiť pri registrácii.

Registrácia bude prebiehať v čase od 8.00 hod. do 9.00 hod. Občerstvenie bude zabezpečené pre prihlásených účastníkov do termínu 17.9.2010.

„Konferencia  je  certifikovaná “

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Tábory pre detských onkologických pacientov podporené zo dňa narcisov

Prínos Dňa narcisov 2011 - podporené projekty

Deň narcisov 2012 - vyhodnotenie

Občianske združenie MAMILA otvára na jeseň dva nové kurzy

TV šou Hodina deťom v znamení detských snov