Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Rozvod a deti.sk

subpage-img

Konanie o rozvod manželstva, s ktorým sa zároveň rozhoduje o úprave práv a povinnosti k maloletým deťom je jedným z najčastejších civilných konaní, ktoré prejednávajú súdy.

Z praxe súdov vyplýva, že konanie o rozvod často neprebieha podľa predstáv samotných účastníkov – manželov, a to práve z dôvodu, že už pri samotnom podaní návrhu a potom aj v priebehu celého konania urobia množstvo chýb po formálnej, obsahovej a procesnej stránke. Konanie sa tak stáva zdĺhavým a frustrujúcim.

 

Ako sa rozviesť?

Ešte predtým ako sa manžel/manželka pohráva z myšlienkou podať návrh na rozvod a kým ku samotnému podaniu návrhu na rozvod príde, mal by vykonať všetky kroky potrebné k zachovaniu manželstva a rodiny, a to najmä v prípade, ak z manželstva pochádzajú maloleté deti. Hĺbku rozvratu vzťahu manželov a jeho dôsledky, prioritne pri rodinách s maloletými deťmi, skúma aj súd a za každých okolnosti sa snaží urobiť kroky k jeho zachovaniu, ak je to aspoň trocha možné a z danej veci to vyplynie.

Konanie o rozvode

Konanie o rozvod začína na základe podaného návrhu na rozvod a zaplatením súdneho poplatku. Návrh je súdom zasielaný druhému účastníkovi konania na vyjadrenie, prípadne súd vyzve účastníkov na doplnenie vyjadrení a doloženia dokladov. Až po týchto úkonoch je vytýčené pojednávanie vo veci samej.

Rozvod a styk s deťmi

Pred rozvodom, ale aj v priebehu rozvodového konania je možné upraviť práva a povinnosti vo veci starostlivosti o maloleté deti. Súd rozhoduje na základe návrhu jedného z rodičov maloletých detí o ich výchove a výžive, o styku rodičov s maloletými deťmi. Tieto rozhodnutia sú dôležité obvykle v prípadoch, kedy rodičia žijú oddelene alebo v prípadoch, keď je nutné zabezpečiť základné práva a povinnosti k deťom a rozvodové konanie je značne zdĺhavé.

Striedavá starostlivosť

S účinnosťou od 01.07.2010 bola aj do právneho poriadku nášho štátu zakotvená striedavá starostlivosť rodičov. Ako bolo už vyššie uvádzané, súd berie do úvahy vždy na prvom mieste záujem dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, musí súd vždy skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v jeho záujme.

Výživné

Výživné dieťaťa: Vyživovaciu povinnosť voči maloletým deťom a voči plnoletým nezaopatreným deťom do času ukončenia ich štúdií, kým tieto nie sú schopné sa o seba svojou zárobkovou činnosťou sami postarať, majú obaja rodičia a jeho výšku súd stanovuje podľa príjmov a výdavkov a celkových majetkových pomerov každého z rodičov.

Majetkové vyporiadanie manželov

Čo je to bezpodielového spoluvlastníctvo manželov, tvz. BSM? Uzatvorením manželstva vzniká spoločný majetok manželov, zákonom nazvaný bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. V majetku môže byť všetko, čo je predmetom vlastníctva a čo nadobudol každý z manželov za trvania manželstva okrem vecí získaných darom alebo dedičstvom, a ďalej vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z nich.

Viac na: http://www.rozvodadeti.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Dievčatko pozvalo na čajovú párty policajta, ktorý jej zachránil život. Prekrásne!

Dievčatko prvýkrát zažilo dážď

Prijatie dieťaťa s postihnutím v rodine

Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

Pozrite si túto prekrásnu, optimistickú a vtipnú reklamu na plienky pre deti