Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Školská integrácia

V súčasnej dobe sa často hovorí o integrácii detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP). Môže sa jednať o žiaka s mentálnym, telesným, sluchovým alebo zrakovým postihnutím, žiaka zdravotne oslabeného a chorého, žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiaka s autizmom, žiaka s vývinovými poruchami učenia alebo správania, žiaka s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, ale aj o žiaka intelektovo nadaného v materskej, základnej alebo strednej škole.

Dieťa so ŠVVP je to, ktoré má poradenským zariadením (buď centrom špeciálno-pedagogického poradenstva – CŠPP alebo centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - CPPPaP) diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Toto dieťa môže byť na základe žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania poradenského zariadenia (na základe záverov odborných vyšetrení) individuálne integrované (individuálne začlenené).

Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých detí v bežných školách znamená rovnakú šancu pre všetkých. Je prejavom úsilia o odstránenie nespravodlivosti a nerovnosti medzi ľuďmi. Integrácia umožňuje postihnutým deťom navštevovať školu v okolí ich bydliska, stretávať sa so zdravou populáciou, navzájom sa poznávať a zvykať si na seba, učiť sa navzájom spolu žiť. Rovnako aj intaktným deťom poskytuje poznanie vlastností postihnutých detí a vytváranie pozitívneho vzťahu k takémuto spolužitiu.

Úspešnej integrácii musí predchádzať vytvorenie špeciálnych individuálnych podmienok pre každé dieťa so ŠVVP. Pre úspešnú integráciu je potrebné, aby boli splnené kritériá z hľadiska žiaka, rodiny a školy. Dieťa so ŠVVP spĺňajúce kritériá na integráciu je schopné plniť požiadavky učebného plánu a učebných osnov bežnej školy bez väčšieho obmedzenia, svojim správaním a zdravotným stavom nenarúša priebeh vyučovania a edukáciu ostatných spolužiakov a nemalo by vyžadovať nadmernú individuálnu starostlivosť učiteľa počas vyučovania na úkor ostatných žiakov.

Jedným z hlavných kritérií pre školu, ktorá integruje, je vytvorenie vhodných podmienok pre integráciu ešte pred prijatím žiaka:

 • vytvorenie miesta školského špeciálneho pedagóga v škole alebo zabezpečenie systematickej spolupráce so špeciálnym pedagógom v najbližšom zariadení CŠPP alebo CPPPaP so zameraním na príslušné postihnutie,
 • zabezpečenie materiálno-technických potrieb a pomôcok podľa druhu a stupňa postihnutia žiaka alebo umožnenie ich používania na vyučovaní (kompenzačné pomôcky, počítač, kalkulačka, gramatické tabuľky, špeciálne učebnice, úprava pracovného priestoru a pod.) podľa odporúčaní poradenského zariadenia,
 • zabezpečenie špecifických úprav organizácie vyučovania, ktoré je potrebné posudzovať individuálne podľa odporúčania poradenského zariadenia (poskytnutie dlhšieho času žiakovi na splnenie úloh, individuálny alebo diferencovaný prístup k žiakovi, práca so špeciálnym pedagógom počas vyučovania, zaistenie nerušeného miesta v triede, písomné skúšanie so špecifickými postupmi, taktný prístup k osobe žiaka a pod.),
 • žiak so ŠVVP s intelektom v norme postupuje podľa učebných osnov a učebných plánov základnej školy,
 • ak je do školy prijatý žiak s intelektom na úrovni mentálneho postihnutia obsah vzdelávania individuálne integrovaných žiakov s mentálnym postihnutím vychádza z učebných osnov pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Individuálna integrácia žiakov s mentálnym postihnutím sa v bežných triedach ZŠ neodporúča vzhľadom na problematickú organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súvislosti so zohľadnením špeciálnych potrieb žiaka s mentálnym postihnutím,
 • určenie presnej diagnózy a úrovne intelektu je nevyhnutnou súčasťou záverov diagnostického vyšetrenia každého žiaka so ŠVVP,
 • učiteľ žiaka sa bezodkladne oboznámi s dokumentáciou žiaka a s odporúčaniami psychológa a špeciálneho pedagóga poradenského zariadenia.

Rodina je jedným z najdôležitejších činiteľov pri integrácii zdravotne postihnutého dieťaťa, pretože rodičia vytvárajú pre dieťa optimálne prostredie. V procese integrácie musia byť vždy uvádzané aj povinnosti rodičov:

 • rodina musí mať záujem o integráciu svojho dieťaťa a spoluprácu so školou,
 • rodina zabezpečí dopravu dieťaťa zo školy a do školy,
 • rodina vytvára adekvátne materiálne podmienky, dobré a pokojné prostredie, pomoc dieťaťu v príprave do školy a v primeranej záujmovej činnosti vo voľnom čase.

Rozhodnutie o prijatí žiaka so ŠVVP ako integrovaného vo forme individuálnej integrácie do školy vydáva riaditeľ  školy na základe:

 • písomnej žiadosti zákonných zástupcov,
 • písomného vyjadrenia zariadenia (CŠPP, CPPP),
 • po dôkladnom oboznámení sa diagnózou a prognózou žiaka,
 • po prerokovaní s pedagógmi, ktorí budú žiaka vzdelávať,
 • po prerokovaní v pedagogickej rade školy,
 • po zabezpečení nevyhnutných materiálno-technických a odborno- personálnych podmienok.

Riaditeľ je tiež pred prijatím žiaka so ŠVVP povinný informovať rodiča (resp. zákonného zástupcu) o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa. Riaditeľ základnej školy  nemá právo odmietnuť prijať a vzdelávať žiaka so ŠVVP, ktorý do tejto školy patrí podľa miesta  bydliska z dôvodu, že školská dochádzka je povinná pre všetky deti vo veku od 6-16 rokov.

V zmysle školského zákona sa školskou integráciou rozumie „výchova  a vzdelávanie detí alebo žiakov so ŠVVP v triedach škôl a školských zariadení určených pre deti alebo žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.“ (§2 písmeno s zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Nevyhnutné je k integrácii pristupovať individuálne, pretože pri niektorých druhoch i stupňoch zdravotného postihnutia, alebo pri nezabezpečení nevyhnutných podmienok úspešnej integrácie sa môže stať vzdelávanie žiaka v bežnej materskej, základnej alebo strednej škole nadmernou záťažou pre samotné dieťa, jeho rodinu, ale aj pre školu. A tak platí, že síce integrovať, ale len vtedy, resp. len natoľko, nakoľko je to naozaj v prospech daného dieťaťa so ŠVVP. V niektorých prípadoch špeciálne školstvo poskytuje deťom s určitým druhom a stupňom postihnutia najvhodnejšiu formu vzdelávania (najmä deťom s mentálnym postihnutím).

Rodič dieťaťa so ŠVVP má právo zvoliť formu vzdelávania pre svoje dieťa, ale jeho povinnosťou je tiež informovať školu o zdravotných problémoch svojho dieťaťa, o jeho zmenenej zdravotnej spôsobilosti alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výchovu a vzdelávanie dieťaťa. Je ale potrebné mať na zreteli, že riaditeľ školy je povinný upozorniť na porušovanie práv dieťaťa v prípade, ak nie je dieťaťu zabezpečená ochrana a starostlivosť nevyhnutná pre jeho blaho pri rešpektovaní práv priznaných medzinárodným dohovorom. Tým, že rodič nerešpektuje závery a odporúčania z odborných vyšetrení poradenského zariadenia, ktoré určí najvhodnejšiu formu vzdelávania pre dieťa, sa môže dostať do rozporu so zákonom o rodine. Ešte raz preto pripomíname, že v niektorých prípadoch špeciálne školstvo poskytuje deťom s určitým druhom a stupňom postihnutia (hlavne u detí s mentálnym postihnutím) najvhodnejšiu formu vzdelávania. Integrácia detí s mentálnym postihnutím sa však z odborného hľadiska neodporúča v prípade, že na škole nie je zabezpečený odborný prístup špeciálnym pedagógom.

Do špeciálnej základnej školy môže byť prijatý len žiak, ktorému bolo poradenským zariadením (centrom špeciálno-pedagogického poradenstva alebo centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) diagnostikované mentálne postihnutie. Do špeciálnej základnej školy nie je možné prijať dieťa v hraničnom pásme ani dieťa bez mentálneho postihnutia.

V zmysle § 11 ods. 7 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú školy a školské zariadenia právo získavať a spracovávať osobné údaje o žiakoch ich školy, ktoré sa týkajú mentálnej úrovne žiaka ako aj výsledkov psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky. Školy preto nepotrebujú súhlas zákonného zástupcu k získaniu záverov psychologickej a špeciálnopedagickej diagnostiky.

Dodržiavanie podmienok, systematická tímová práca odborníkov a vytváranie pozitívnej klímy v triede vedú k úspešnej školskej integrácii dieťaťa so ŠVVP, ale v konečnom dôsledku sa dieťa so ŠVVP pripravuje k integrácii do spoločenského života.

Z praxe vieme, že edukácia žiakov so ŠVVP v školách bežného typu je veľmi náročná a má mnoho úskalí. Úspech integrácie dieťaťa so ŠVVP závisí predovšetkým od tímovej spolupráce všetkých odborníkov, ktorí sa podieľajú na integrácii dieťaťa (špeciálny pedagóg, psychológ, lekár, učiteľ, asistent učiteľa, školský špeciálny pedagóg) a rodiny, ale aj vhodných podmienok, ktoré mu vytvorí škola a širšie okolie (príbuzní, spolužiaci, rodinní priatelia). Základom úspechu je vytvorenie vhodných podmienok okolím, ale aj osobnosť dieťaťa so ŠVVP, ktoré sú predpokladom začlenenia sa do spoločnosti intaktnej populácie a možnosti viesť relatívne plnohodnotný spoločenský život.

Mnoho detí so ŠVVP a ich rodiny žijú spokojným životom. Základom moderného prístupu je plnohodnotné vzdelávanie a spoločenský život dieťaťa s postihnutím so zachovaním všetkých jeho základných práv a kvality života. Tomu prispieva zodpovedajúce vzdelanie a fungujúce prostredie.

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Zápis do školy a školská zrelosť

Vydržia deti nezjesť cukrík, ktorý majú rovno pod nosom? Pozrite si tento skutočne vydarený experiment

Štvrtok 28. Júla patrí Dňu rodičov

Príspevok pri narodení dieťaťa a daňový bonus na rok 2018

Už ste videli štvorčatá, ktoré sa smejú naraz?