Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Školská integrácia

V súčasnej dobe sa často hovorí o integrácii detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP). Môže sa jednať o žiaka s mentálnym, telesným, sluchovým alebo zrakovým postihnutím, žiaka zdravotne oslabeného a chorého, žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiaka s autizmom, žiaka s vývinovými poruchami učenia alebo správania, žiaka s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, ale aj o žiaka intelektovo nadaného v materskej, základnej alebo strednej škole.

Dieťa so ŠVVP je to, ktoré má poradenským zariadením (buď centrom špeciálno-pedagogického poradenstva – CŠPP alebo centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - CPPPaP) diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Toto dieťa môže byť na základe žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania poradenského zariadenia (na základe záverov odborných vyšetrení) individuálne integrované (individuálne začlenené).

Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých detí v bežných školách znamená rovnakú šancu pre všetkých. Je prejavom úsilia o odstránenie nespravodlivosti a nerovnosti medzi ľuďmi. Integrácia umožňuje postihnutým deťom navštevovať školu v okolí ich bydliska, stretávať sa so zdravou populáciou, navzájom sa poznávať a zvykať si na seba, učiť sa navzájom spolu žiť. Rovnako aj intaktným deťom poskytuje poznanie vlastností postihnutých detí a vytváranie pozitívneho vzťahu k takémuto spolužitiu.

Úspešnej integrácii musí predchádzať vytvorenie špeciálnych individuálnych podmienok pre každé dieťa so ŠVVP. Pre úspešnú integráciu je potrebné, aby boli splnené kritériá z hľadiska žiaka, rodiny a školy. Dieťa so ŠVVP spĺňajúce kritériá na integráciu je schopné plniť požiadavky učebného plánu a učebných osnov bežnej školy bez väčšieho obmedzenia, svojim správaním a zdravotným stavom nenarúša priebeh vyučovania a edukáciu ostatných spolužiakov a nemalo by vyžadovať nadmernú individuálnu starostlivosť učiteľa počas vyučovania na úkor ostatných žiakov.

Jedným z hlavných kritérií pre školu, ktorá integruje, je vytvorenie vhodných podmienok pre integráciu ešte pred prijatím žiaka:

 • vytvorenie miesta školského špeciálneho pedagóga v škole alebo zabezpečenie systematickej spolupráce so špeciálnym pedagógom v najbližšom zariadení CŠPP alebo CPPPaP so zameraním na príslušné postihnutie,
 • zabezpečenie materiálno-technických potrieb a pomôcok podľa druhu a stupňa postihnutia žiaka alebo umožnenie ich používania na vyučovaní (kompenzačné pomôcky, počítač, kalkulačka, gramatické tabuľky, špeciálne učebnice, úprava pracovného priestoru a pod.) podľa odporúčaní poradenského zariadenia,
 • zabezpečenie špecifických úprav organizácie vyučovania, ktoré je potrebné posudzovať individuálne podľa odporúčania poradenského zariadenia (poskytnutie dlhšieho času žiakovi na splnenie úloh, individuálny alebo diferencovaný prístup k žiakovi, práca so špeciálnym pedagógom počas vyučovania, zaistenie nerušeného miesta v triede, písomné skúšanie so špecifickými postupmi, taktný prístup k osobe žiaka a pod.),
 • žiak so ŠVVP s intelektom v norme postupuje podľa učebných osnov a učebných plánov základnej školy,
 • ak je do školy prijatý žiak s intelektom na úrovni mentálneho postihnutia obsah vzdelávania individuálne integrovaných žiakov s mentálnym postihnutím vychádza z učebných osnov pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Individuálna integrácia žiakov s mentálnym postihnutím sa v bežných triedach ZŠ neodporúča vzhľadom na problematickú organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súvislosti so zohľadnením špeciálnych potrieb žiaka s mentálnym postihnutím,
 • určenie presnej diagnózy a úrovne intelektu je nevyhnutnou súčasťou záverov diagnostického vyšetrenia každého žiaka so ŠVVP,
 • učiteľ žiaka sa bezodkladne oboznámi s dokumentáciou žiaka a s odporúčaniami psychológa a špeciálneho pedagóga poradenského zariadenia.

Rodina je jedným z najdôležitejších činiteľov pri integrácii zdravotne postihnutého dieťaťa, pretože rodičia vytvárajú pre dieťa optimálne prostredie. V procese integrácie musia byť vždy uvádzané aj povinnosti rodičov:

 • rodina musí mať záujem o integráciu svojho dieťaťa a spoluprácu so školou,
 • rodina zabezpečí dopravu dieťaťa zo školy a do školy,
 • rodina vytvára adekvátne materiálne podmienky, dobré a pokojné prostredie, pomoc dieťaťu v príprave do školy a v primeranej záujmovej činnosti vo voľnom čase.

Rozhodnutie o prijatí žiaka so ŠVVP ako integrovaného vo forme individuálnej integrácie do školy vydáva riaditeľ  školy na základe:

 • písomnej žiadosti zákonných zástupcov,
 • písomného vyjadrenia zariadenia (CŠPP, CPPP),
 • po dôkladnom oboznámení sa diagnózou a prognózou žiaka,
 • po prerokovaní s pedagógmi, ktorí budú žiaka vzdelávať,
 • po prerokovaní v pedagogickej rade školy,
 • po zabezpečení nevyhnutných materiálno-technických a odborno- personálnych podmienok.

Riaditeľ je tiež pred prijatím žiaka so ŠVVP povinný informovať rodiča (resp. zákonného zástupcu) o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa. Riaditeľ základnej školy  nemá právo odmietnuť prijať a vzdelávať žiaka so ŠVVP, ktorý do tejto školy patrí podľa miesta  bydliska z dôvodu, že školská dochádzka je povinná pre všetky deti vo veku od 6-16 rokov.

V zmysle školského zákona sa školskou integráciou rozumie „výchova  a vzdelávanie detí alebo žiakov so ŠVVP v triedach škôl a školských zariadení určených pre deti alebo žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.“ (§2 písmeno s zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Nevyhnutné je k integrácii pristupovať individuálne, pretože pri niektorých druhoch i stupňoch zdravotného postihnutia, alebo pri nezabezpečení nevyhnutných podmienok úspešnej integrácie sa môže stať vzdelávanie žiaka v bežnej materskej, základnej alebo strednej škole nadmernou záťažou pre samotné dieťa, jeho rodinu, ale aj pre školu. A tak platí, že síce integrovať, ale len vtedy, resp. len natoľko, nakoľko je to naozaj v prospech daného dieťaťa so ŠVVP. V niektorých prípadoch špeciálne školstvo poskytuje deťom s určitým druhom a stupňom postihnutia najvhodnejšiu formu vzdelávania (najmä deťom s mentálnym postihnutím).

Rodič dieťaťa so ŠVVP má právo zvoliť formu vzdelávania pre svoje dieťa, ale jeho povinnosťou je tiež informovať školu o zdravotných problémoch svojho dieťaťa, o jeho zmenenej zdravotnej spôsobilosti alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výchovu a vzdelávanie dieťaťa. Je ale potrebné mať na zreteli, že riaditeľ školy je povinný upozorniť na porušovanie práv dieťaťa v prípade, ak nie je dieťaťu zabezpečená ochrana a starostlivosť nevyhnutná pre jeho blaho pri rešpektovaní práv priznaných medzinárodným dohovorom. Tým, že rodič nerešpektuje závery a odporúčania z odborných vyšetrení poradenského zariadenia, ktoré určí najvhodnejšiu formu vzdelávania pre dieťa, sa môže dostať do rozporu so zákonom o rodine. Ešte raz preto pripomíname, že v niektorých prípadoch špeciálne školstvo poskytuje deťom s určitým druhom a stupňom postihnutia (hlavne u detí s mentálnym postihnutím) najvhodnejšiu formu vzdelávania. Integrácia detí s mentálnym postihnutím sa však z odborného hľadiska neodporúča v prípade, že na škole nie je zabezpečený odborný prístup špeciálnym pedagógom.

Do špeciálnej základnej školy môže byť prijatý len žiak, ktorému bolo poradenským zariadením (centrom špeciálno-pedagogického poradenstva alebo centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) diagnostikované mentálne postihnutie. Do špeciálnej základnej školy nie je možné prijať dieťa v hraničnom pásme ani dieťa bez mentálneho postihnutia.

V zmysle § 11 ods. 7 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú školy a školské zariadenia právo získavať a spracovávať osobné údaje o žiakoch ich školy, ktoré sa týkajú mentálnej úrovne žiaka ako aj výsledkov psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky. Školy preto nepotrebujú súhlas zákonného zástupcu k získaniu záverov psychologickej a špeciálnopedagickej diagnostiky.

Dodržiavanie podmienok, systematická tímová práca odborníkov a vytváranie pozitívnej klímy v triede vedú k úspešnej školskej integrácii dieťaťa so ŠVVP, ale v konečnom dôsledku sa dieťa so ŠVVP pripravuje k integrácii do spoločenského života.

Z praxe vieme, že edukácia žiakov so ŠVVP v školách bežného typu je veľmi náročná a má mnoho úskalí. Úspech integrácie dieťaťa so ŠVVP závisí predovšetkým od tímovej spolupráce všetkých odborníkov, ktorí sa podieľajú na integrácii dieťaťa (špeciálny pedagóg, psychológ, lekár, učiteľ, asistent učiteľa, školský špeciálny pedagóg) a rodiny, ale aj vhodných podmienok, ktoré mu vytvorí škola a širšie okolie (príbuzní, spolužiaci, rodinní priatelia). Základom úspechu je vytvorenie vhodných podmienok okolím, ale aj osobnosť dieťaťa so ŠVVP, ktoré sú predpokladom začlenenia sa do spoločnosti intaktnej populácie a možnosti viesť relatívne plnohodnotný spoločenský život.

Mnoho detí so ŠVVP a ich rodiny žijú spokojným životom. Základom moderného prístupu je plnohodnotné vzdelávanie a spoločenský život dieťaťa s postihnutím so zachovaním všetkých jeho základných práv a kvality života. Tomu prispieva zodpovedajúce vzdelanie a fungujúce prostredie.

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Dievčatko pozvalo na čajovú párty policajta, ktorý jej zachránil život. Prekrásne!

Už ste videli štvorčatá, ktoré sa smejú naraz?

Učešte svoje dievčatá ako princezné: dnes sa naučíme obrátený francúzsky vrkoč

Ako si vyrobiť doma obrovské bubliny

Pripravovaná novela: Pracujete? Vezmeme Vám príspevok!