Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Stiahnutie z trhu TRI - REGOL tbl. obd 3x21

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán príslušný podľa  § 64 ods. 1 písm. f) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov nariaďuje stiahnutie z trhu:

Liek: TRI - REGOL, tbl obd 3x21

Kód ŠUKL: 58760

Držiteľ rozhodnutia o registrácii/výrobca: Gedeon Richter Plc, Budapešť, Maďarsko

Číslo šarže: Z94019B, Z96037C, Z96038A, Z9B058A

Použiť do: 04/2014, 06/2014, 06/2014, 11/2014

Klasifikácia: III. trieda urgentnosti

Odôvodnenie: Štátny ústav pre kontrolu liečiv zistil, že uvedené šarže lieku TRI-REGOL, tbl obd 3x21 nie sú v súlade s platnou zmenou v registračnej dokumentácii, ktorú schválil ŠUKL na základe žiadosti držiteľa rozhodnutia o registrácii. Zmena sa týkala skrátenia doby použiteľnosti lieku z 5 na 2 roky, nakoľko stabilitné štúdie preukázali, že v priebehu doby použiteľnosti môže dôjsť k poklesu obsahu jednej z účinných látok.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv na základe zmeny použiteľnosti lieku nariaďuje stiahnuť šarže s dobou použiteľnosti 5 rokov z úrovne distribútorov a lekární. Nakoľko nie sú zvýšené riziká a používateľky lieku nesmú prerušiť užívanie, nie je potrebné stiahnuť liek od pacientov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26,  § 53 a § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ďalšie informácie o lieku TRI - REGOL.

Zdroj: ŠÚKL, www.sukl.sk

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Nebezpečný výrobok - Sada hrkálok HANDBELL TOYS, NO.74

Nebezpečný výrobok - Detské penové puzzle 72 ks "Möbelix"

Nebezpečný výrobok - Penové puzzle na podlahu EVA PUZZLE MATS, YX-10-6

TRIFED EXPECTORANT sirup 100 ml

Detská súprava - POLICE