Portál pre mamičky a ich detičky
- Ukulele

Príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok a príspevok na dieťa od 1.1.2014

subpage-img

Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí od 1.1.2014

(zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Oznámenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Príspevok na viac súčasne narodených detí je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva raz za rok na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s riadnou starostlivosťou o:

 • súčasne narodené tri deti  alebo súčasne narodených viac detí, alebo
 • v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve deti súčasne, alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených viac detí súčasne.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa má oprávnená osoba, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území SR a dieťa sa narodilo.

Nárok na  príspevok pri narodení dieťaťa na to isté dieťa vzniká len raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa.

Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe, ak:

 • pre dieťa neuzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti
 • pred uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa súhlasila s osvojením dieťaťa
 • dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
 • najmenej jedno z detí oprávnenej osoby narodených pred narodením dieťaťa, na ktoré si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
 • dieťa sa narodilo mimo územia SR a príslušná inštitúcia štátu, v ktorom sa dieťa narodilo, vyplatila príspevok pri narodení dieťaťa alebo inú dávku toho istého druhu
 • je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti
 • od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac preventívnych prehliadok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine, za účasť tejto oprávnenej osoby na preventívnych prehliadkach  v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotníckej starostlivosti tejto oprávnenej osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti
 • po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Suma príspevku pri narodení dieťaťa je:

 • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
 • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní

Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 € na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

Nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí má oprávnená osoba, ak najmenej tri z detí sú vo veku najviac 15 rokov, riadne sa stará o deti, trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby a detí je na území SR.  Suma príspevku na viac súčasne narodených detí je 110,36 €.

Rodičovský príspevok

 

(zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov)

Rodičovský príspevok je opakovaná štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečovanie  riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa, s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov veku dieťaťa alebo  do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti.

Výška rodičovského príspevku ( od 1.1.2014):

 • 203,20 € mesačne
 • ak oprávnená osoba zabezpečuje starostlivosť  o dve a viac súčasne narodených detí sa suma 203,20 € zvyšuje o 25% na každé ďalšie dieťa
 • príspevok je v sume 50% sumy zo  203,20 €  ak oprávnená osoba  nedbá najmenej 3 po sebe nasledujúce mesiace  o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky  ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti (rodičovský príspevok sa v tejto sume vypláca najmenej počas 3 kalendárnych mesiacov)
 • ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je  vyplácaný v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte

Podmienky nároku: riadna starostlivosť rodiča o dieťa, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (len u cudzincov)   oprávnenej osoby na území SR,

Riadna starostlivosť o dieťa podľa tohto zákona je  starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa, výchova dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa. Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká:

 • ani jednému z rodičov ak jeden z nich má nárok na materské alebo nárok na dávku nemocenského poistenia alebo nemocenského zabezpečenia toho istého druhu v cudzine vo vyššej sume ako je suma rodičovského príspevku 203,20 €
 • má nárok na obdobnú dávku ako rodičovský príspevok v cudzine
 • ani jednému z rodičov ak jeden z nich má nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa
 • ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len "členský štát"), a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.
 • maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu
 • ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka  a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok

Prídavok na dieťa


(zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)

Prídavok na dieťa je opakovaná štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva   oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Výška prídavku na dieťa: 23,52 € mesačne (od 1.1.2014) 

Podmienky nároku: starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa, trvalý alebo prechodný pobyt (len u cudzincov) oprávnenej  osoby a nezaopatreného dieťaťa na území SR

Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku ak:

 • sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
 • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz
 • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy
 • sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 • je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti

Nezaopatrené dieťa nie je dieťa:

 • ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok
 • ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (titul Ing., Mgr. a pod.)

Sústavná príprava na povolanie je štúdium ktoré sa:

 • organizuje na strednej škole dennou formou
 • uskutočňuje na vysokej škole dennou formou

Nárok na prídavok na dieťa nevzniká, ak sa oprávnená osoba a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý, nie je členským štátom EÚ, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Príplatok k prídavku na dieťa


(zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré si nemožno uplatniť daňový bonus.

Výška príplatku k prídavku na dieťa: 11,02 € mesačne (od 1.1.2014)

Podmienky nároku na príplatok:

 • splnenie podmienok na prídavok
 • poberanie starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, výsluhový dôchodok - po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok, poberanie dôchodkovej dávky toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, poberateľ peňažného príspevku na opatrovanie
 • nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus
 • nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

Zlý text
Dobrý text

Ďalšie články na ukulele.sk

Vianočný čas

Stravovanie počas Vianoc

Už ste videli štvorčatá, ktoré sa smejú naraz?

Materská dovolenka a rodičovský príspevok v roku 2019

Prečo by ste mali Vaše deti viesť k čítaniu kníh